8:00am  20  1) Special Hunter - Open Card
8:45am  10  6) Baby Green Hunter
9:07am  10  7) Baby Green Hunter
9:29am  8  10) Baby Green Hunter U/S
9:44am  6  11) Intermediate Adult Hunter
9:57am  6  12) Intermediate Adult Hunter
10:10am  10  16) Intermediate Children's Hunter
10:34am  10  17) Intermediate Children's Hunter
10:58am  11  21) Low Hunter - Open Card
11:22am  5  24) Low Hunter U/S
11:37am  2  26) Pre-Green Hunter 3'
11:41am  2  27) Pre-Green Hunter 3'
11:45am  2  30) Pre-Green Hunter 3' U/S
12:00pm  7  31) Children's Hunter
12:15pm  7  32) Children's Hunter
12:30pm  7  35) Children's Hunter U/S
12:45pm  5  36) Adult Amateur Hunter
12:56pm  5  37) Adult Amateur Hunter
1:07pm  5  40) Adult Amateur Hunter U/S
1:22pm  12  201) Low Schooling Jumpers
1:58pm  9  203) Intermediate Children's/Adult Jumpers
2:25pm  9  204) Intermediate Children's/Adult Jumpers
2:52pm  7  208) High Schooling Jumpers
3:13pm  6  210) Children's/Adult Jumper
3:31pm  6  211) Children's/Adult Jumper

Last Updated: 2010 May 31 09:42 AM